Vedtekter for Munnskjenkene stiftet 1976

1 Navn

Vinklubbens navn er Munnskjenkene.

2 Formålsparagraf

Munnskjenkene er en ideell forening som skal samle interesserte personer til fremme av kunnskap om vin og vinkultur, og således skape felles hygge og nytte samt bidra til kultivert omgang med vin og beslektede drikker.

3 Virksomheten

Virksomheten skal bestå i smaking, informasjon og arrangementer omkring vin og vinkultur. Gjennomføring av dette kan sette praktiske grenser for medlemstallet. Eventuelt medlemstak fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Såfremt medlemstallet tillater det, kan styret godkjenne nye medlemmer, på bakgrunn av søknad med relevante opplysninger om søkers bakgrunn/ vininteresse og med referanse/anbefaling fra et eller flere medlemmer.

4 Organer

Munnskjenkenes organer er:
* Årsmøtet
* Styret

5 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes i første halvår, normalt innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig med minst 30 dagers varsel og sendes pr. e-post til medlemmene, eventuelt pr. post til medlemmer som ber særskilt om dette.

Innkomne forslag fra medlemmene, skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. Styrets årsberetning, regnskap, revisorerklæring og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal følge innkallingen.

Årsmøtet skal:
* Godkjenne innkalling, dagsorden og fremmøtte medlemmers stemmerett.
* Velge møtedirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
* Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisorerklæring.
* Behandle eventuelle innkomne forslag.
* Gjennomføre valg av president, nye styremedlemmer, revisor og valgkomité.
* Fastsette kontingent.
* Drøfte og avgjøre eventuelle saker av betydning for foreningens drift.

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved simpelt flertall blant de stemmeberettigede som er tilstede. Ved vedtektsendringer kreves to tredjedels flertall av de fremmøtte. To tredjedels flertall kan også gjøres gjeldende ved avstemming i andre saker av stor viktighet. Sittende styre skal i så fall ta denne avgjørelsen og i innkallingen gjøre oppmerksom på at denne stemmeregel vil bli benyttet. Dersom det ved valg er foreslått flere kandidater til samme verv, skal avstemmingen være skriftlig og et tellekorps, bestående av 3 personer som ikke er på valg, oppnevnes.

6 Styret

Styret har som oppgave å ta hånd om foreningens drift gjennom regelmessig møtevirksomhet. Styret skal planlegge og sørge for gjennomføring av arrangementer i tråd med formålsparagrafen. Likeledes plikter styret å ta vare på foreningens økonomi og eiendeler på en forsvarlig måte og arrangere årsmøte.

Styret skal bestå av 3-5 medlemmer som velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges. President velges for 1 år av gangen og kan gjenvelges. Det velges ikke varamedlemmer. Dersom ett eller flere av styrets medlemmer fratrer i styrets funksjonstid og styret anser det ønskelig å velge erstatter(e), må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Funksjoner som kasserer, sekretær o.a. fordeles av presidenten blant styremedlemmene. Kasserer har foreningens tegningsfullmakt.

7 Valgkomité

Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer og velges av årsmøtet for 1 år av gangen.

8 Revisor

Revisor velges av årsmøtet for 1 år av gangen.

9 Stemmerett

Stemmerett har medlemmer som har betalt sin årskontingent. Hvert medlem har én stemme.

10 Kontingent

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Årskontingent skal betales per medlem. Kontingenten forfaller til betaling innen utgangen av januar. Manglende innbetaling av kontingent blir, etter påminnelse, å betrakte som utmeldelse.

11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret mener dette er påkrevet eller minst ti av foreningens medlemmer krever dette skriftlig.

 

Siste endringer ble gjort av årsmøtet 15.03.2018